Consultori immobiliari

Consulteu-nos qualsevol tipus de dubte que tingueu en temes immobiliaris, us respondrem tant aviat com ens sigui possible amb una solució o aclariment i publicarem la vostra consulta amb la seva resposta a la nostra plana:


Nom i Cognom:  
Correu Electrònic:  
Consulta:  
   


  CONSULTES REALITZADES:  

Com s'ha de redactar un contracte d'arrendament quan l'arrendador no és el propietari si no l'usufructuari de la finca ?
El contracte d'arrendament celebrat per l'usufructuari de la finca és idèntic al celebrat pel propietari, només cal especificar que la persona arrendadora no és el propietari de la finca si no l'usufructuari, i que la durada del contracte d'arrendament està vinculat al termini fixat per l'usdefruit (art.13.2 de la LAU).

Vull comprar una plaça d'aparcament. Quin impost haig de pagar, I.V.A. ó I.T.P. ? Quina diferència hi ha ?
La principal diferència entre pagar IVA ó ITP és l'import, en l'Impost de Transmisions Patrimonials (ITP) es paga un 10%, en l'I.V.A. es paga un 21%. S'aplica l'IVA quan s'adquireix la plaça directament del promotor/constructor, primera transmisió, i per tant serà del 21%, excepte quan s'adquireix juntament amb un habitatge que aleshores és del 10%. S'aplica l'I.T.P. quan s'adquireix la plaça en segona o posteriors transmisions, o sigui quan l'IVA ja s'ha satisfet en una transmisió anterior. Existeixen unes condicions i excepcions que trenquen les regles anteriors, si teniu algun dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sóc titular d'un dret d'usdefruit sobre una vivenda, puc arrendar aquesta vivenda ? el propietari s'hi pot oposar ?
El titular d'un dret d'usdefruit, usufructuari, pot arrendar la vivenda en la que gaudeix d'aquest dret sense cap més limitació que la de conservar-la en perfecte estat i que el contracte d'arrendament queda extingit quan arribi el termini fixat per l'usdefruit ó si aquest és vitalici, a la mort de l'usufructuari. El propietari, nu propietari, no pot oposar-se que l'usufructuari arrendi la vivienda donada en usdefruit.

Es possible realitzar un contracte d'arrendament de vivenda per una duració inicial d'11 mesos ?
Sí, no hi ha cap problema. Si és per temporada tindrà la consideració d'arrendament per a ús diferent de vivenda i l'arrendatari haurà de marxar un cop finalitzi l'arrendament. Si és per vivenda habitual de l'arrendatari, aquest podrà demanar la pròrroga del contracte fins a complir els 5 anys que marca la Llei.

Aquell contracte d'arrendament que no tingui estipulat un termini de duració concret, quin termini té previst la LAU que s'ha d'aplicar ?
El termini d'un contracte d'arrendament és el que lliurement acordin les parts, en cas de que no es fixi un termini concret, aleshores i segons l'Art.9.2 de la LAU, s'entén que el contracte s'ha celebrat per un any amb dret a pròrroga fins als 5 anys.

Qui paga les despeses de comunitat i de contribució de la vivenda arrendada ?
Es convenien reflexar en el contracte d'arrendament qui es fa càrrec de les despeses corresponents a la vivenda arrendada. En el cas de la comunitat i de la contribució si no es pacte res, aniran a càrrec de l'arrendador (propietari), si es pacte que aniran a càrrec de l'arrendatari (llogater), en aquest cas aquest ho haurà de pagar.

S'ha d'actualitzar la renda cada any ? Quin índex s'ha de prendre com a referència ?
Si les parts es posen d'acord en no actualitzar la renda, no és d'obligat compliment, ara bé, es convenien fer-ho per tal d'evitar que el preu del lloguer quedi desfasat. L'actualització s'ha d'efectuar un cop es compleixi un any de la celebració del contracte i l'índex de referència que s'aplica és l'IPC (Índex de Preus al Consum). Durant els primers 5 anys aquest índex és d'obligada aplicació, a partir del sisè any es pot pactar qualsevol altre fòrmula per calcular l'actualització.

La Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), regula el lloguer de les places d'aparcament ?
No, els contractes d'arrendament de places d'aparcament venen regulats pel Codi Civil. Només estan regulades per la LAU aquelles places d'aparcament arrendades conjuntament amb la vivenda.