Actualització de rendes


Per tal de conèixer quina nova renda s'ha d'aplicar en un contracte de lloguer un cop finalitzada alguna de les anualitats corresponents, s'utilitza l'Index de Preus de Consum (I.P.C.) elaborat i publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.).

Exemple:

Un contracte de lloguer que va entrar en vigor el mes de Juny de 2.006 i finalitza el mes de Juny de 2.011, un cop finalitzada la primera anualitat, al Juny de 2.007, s'ha de revisar el nou preu, per tant s'ha d'aplicar l'index corresponent al mes anterior d'actualització, o sigui el Maig de 2.007 i aplicar una fòrmula matemàtica prevista segons l'I.N.E.

Per facilitar aquest càlcul podeu utilitzar la plana que l'I.N.E. posa a disposició de tots els usuaris i on només heu de posar la renda actual i el mes corresponent a la renovació:



actualitzeu la renda